Mon, 06/22/2020 - 08:54 -- admin
ระบบคำร้องออนไลน์สำหรับนักศึกษา
ระบบคำร้องออนไลน์สำหรับนักศึกษา เป็นเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) เกี่ยวกับการประสานงาน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรและนักศึกษาในการยื่นคำร้องทุกประเภทโดยเน้นที่ระบบมีการใช้งานที่ง่าย มีระบบการจัดการที่ครอบคลุมในเรื่องของการยื่นคำร้อง การติดตามคำร้อง การยกเลิกคำร้อง การแก้ไขคำร้อง การอนุมัติคำร้อง โดยนักศึกษาใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อ Login เข้าสู่ระบบเพื่อทำการยื่นคำร้องต่อไป
 
  • username : เป็นรหัสนักศึกษา
  • password : เป็นรหัสบัตรประชาชนของตนเอง